ช่างภาพพัทยา

รับถ่ายภาพอีเว้นท์ สัมมนา
--- รับถ่ายภาพอีเว้นท์ ---
รับถ่ายภาพอีเว้นท์ สัมมนา ท่องเที่ยว
รับจัดอีเว้นท์โดยออร์แกไนเซอร์มืออาชีพ เวที แสง สีเสียง นักร้อง พริ้ตตี้ พิธีกร ฯลฯ
โดยทีมงานที่มีประสบการณ์
มีภาพตัวอย่างงานที่ผ่านมาเป็น 100+ งาน
ผลงานรับประกันคุณภาพ
tel: 088-0099-255
line id: lastproject.photos

Professional event planner in Thailand

ตัวอย่างงานภาพถ่ายอีเว้นท์
PS.ภาพทั้งหมดเป็นงานที่ส่งลูกค้าจริงๆ ^^

 

ช่างภาพพัทยา

ใช้ไฟในห้องจัดปาร์ตี้ที่กระพริบเปลี่ยนสีไปมาให้เป็นประโยชน์ ถ่ายหลายๆภาพจะได้แสงสีที่แตกต่างกัน Using the lights in the party room that change colors can be beneficial. Taking multiple photos will capture different color tones.

 

 

Discover the Vibrant Charm of Pattaya, Chonburi: A Visual Extravaganza Awaits!

Are you ready to embark on an unforgettable journey to the heart of Thailand’s excitement? Look no further than Pattaya, a city in the province of Chonburi, where every moment is a celebration of life, and every photograph captures the essence of vivacity and beauty.

Pattaya, situated along the Gulf of Thailand, has transformed from a humble fishing village into a bustling and dynamic destination that attracts visitors from all corners of the globe. As a professional photographer with a dedicated team of Chinese, Japanese, and English speakers, we invite you to join us in exploring the captivating wonders of this enchanting city.

Known for its stunning beaches, Pattaya offers an exquisite blend of sun, sea, and sand, making it a haven for beach lovers and water enthusiasts. The sunsets here are nothing short of spectacular, providing the perfect backdrop for your photographic masterpieces. Imagine capturing the vibrant hues of the sky reflected on the tranquil waters of Pattaya Beach or the lively atmosphere of Jomtien Beach, where the party never seems to end.

Beyond the pristine shores, Pattaya comes alive with a plethora of festivals and celebrations throughout the year. From the electrifying Pattaya International Music Festival to the cultural extravaganza of Loy Krathong, the city resonates with the beats of music and the colors of traditions. Your lens will be treated to a visual feast as you document the joyous spirit and cultural richness that define Pattaya’s festivities.

For those seeking a taste of the city’s renowned nightlife, Pattaya stands as a beacon of entertainment. Walking Street, with its neon lights and eclectic array of bars and clubs, beckons night owls to revel in the pulsating energy that lasts until the early hours of the morning. Your photography skills will truly be put to the test as you capture the dynamic nightlife scenes, ensuring that every frame tells a story of the vibrant nights in Pattaya.

As a photographer, you will appreciate the diverse subjects Pattaya has to offer. From the bustling markets where locals and tourists mingle to the serene temples that reflect the city’s spiritual side, your camera will be your passport to the soul of Pattaya.

So, pack your bags, grab your camera, and join us on an exhilarating journey through the lively streets and picturesque landscapes of Pattaya. Whether you’re a seasoned traveler or a first-time explorer, Pattaya’s charm and our team’s multilingual expertise guarantee an experience like no other. Let the lens capture the moments, and let Pattaya enchant your senses with its exuberant spirit!


 

 

รับถ่ายภาพอีเว้นท์ กิจกรรมบริษัท งานเปิดตัว รับปริญญา พรีเว้ดดิ้ง และงานแต่งงาน ทั้งภาพนิ่งและวีดีโอ

We speak English and Chinese fluently.
We base in Thailand and Hongkong.

LastProject.Photos provides professional corporate photographer and videographer.

We specialize in corporate photography, event photography and lifeful videography.

“Art of capturing emotional corporate event’s photos and video are what we have mastered”

tel: 088-0099-255
line: lastproject.photos
http://lastproject.photos/
Last Project Photos รับถ่ายภาพ
“Shoot like never shoot again”
ช่างภาพเพลินๆ ถึงไหนถึงกัน เต็มที่ทุกงาน

 

 

​🎉 ปาร์ตี้ party 😄
staff party ปาร์ตี้พนักงานขององค์กรแห่งหนึ่ง บรรยากาศสนุกมาก

 

 

 

Step into the lens of a photographer’s view high above the Pattaya city lights in our latest YouTube video! On the rooftop of an exclusive bar, where the city’s nocturnal beauty meets the artistry of colorful drinks. As a photographer, I’ll guide you through the process of capturing these stunning libations against the mesmerizing backdrop of the Pattaya skyline. Watch as each drink is meticulously crafted and presented in elegant glasses, adding a burst of color and creativity to the night. Elevate your photography skills with this visual feast, blending the magic of mixology with the captivating Pattaya cityscape. Cheers to capturing the perfect shot in the midst of a vibrant night!”

 

Embark on a visual journey through the vibrant flavors and captivating colors of Pad Thai in our latest video! As a photographer, I aim to capture the artistry of this iconic Thai dish – from the sizzling wok to the final plated masterpiece. Join me as I explore the nuances of Pad Thai photography, revealing the intricate details and textures that make each bite a feast for both the palate and the lens. Watch as the ingredients dance in the pan, creating a symphony of flavors that will transport you straight to the streets of Thailand. Indulge your senses in this visual celebration of Pad Thai – where culinary art meets the art of photography. Bon appétit and cheers to the magic of capturing delicious moments!

 

 

 

 

ไปถึงหน้างานก็ถ่ายป้ายชื่อร้านอาหาร บาร์ไว้ก่อน เพื่อที่จะได้สะดวกไว้ในวันหลังมาดูภาพ จะได้รู้ว่าเป็นที่ไหน When you arrive at the workplace, take a photo of the restaurant or bar sign for future reference. This way, it will be convenient for you to identify the location later.

 

ป้ายชื่อร้านอาหารบาร์ในอีกมุมนึงที่มีสระว่ายน้าด้วย In another corner, there’s a restaurant or bar sign with a swimming pool.
แขกมาถึงในงานปาร์ตี้ก่อนเวลา ก็ถ่ายรูปเล่นกันไปก่อน มีตึกต่างๆในพัทยากลางเป็นแบล็คกราวด์ If guests arrive early at the party, take some playful photos in advance. Various buildings in central Pattaya can serve as a background.
งานยังไม่เริ่ม ก็ถ่ายรูปแขกที่มาในงานปาร์ตี้ก่อน มีฉากด้านหลังเบลอๆของอาคารที่มีชื่อเสียงในพัทยากลาง Before the event begins, take photos of the guests who have arrived for the party. The background can include blurred scenes of famous buildings in central Pattaya.
ใครมาก่อนงานเริ่มจะมีรูปเยอะหน่อย Whoever arrives before the event starts will have quite a few photos taken.
ถ่ายนสถานที่จัดงานเลี้ยง งานปาร์ตี้ก่อนเริ่มงาน ตั้งอยู่ในพัทยากลาง Photograph the venue for the party before it starts. The location is in central Pattaya.
มุมไกลๆ ของสถานที่จัดงานปาร์ตี้งานเลี้ยง ก่อนเริ่มงาน Capture distant angles of the event venue or party location before the event starts.
บรรยากาศสตาฟเช็คความพร้อมครั้งสุดท้ายก่อนแขกเข้างาน The atmosphere of the staff checking the final preparations before guests enter the event.
บรรยากาศไม่ค่อยเป็นใจ ต้องฟ้าเมฆมาก มองไม่เห็นพระอาทิตย์ตก แต่ยังเห็นอาคารและตึกต่างๆในพัทยากลาง The atmosphere is not very vibrant, with a lot of clouds, and it’s hard to see the sunset. However, you can still see buildings and various structures in central Pattaya.
ถ่ายรูปเล่น บนดาดฟ้าของโรงแรม จะต้องถ่ายกดลงต่ำหน่อย เพื่อที่จะได้เห็นอาคารที่อยู่รอบๆพัทยาหน่อย ตึกต่างๆและร้านอาหารเริ่มเปิดไฟกันแล้ว Playfully take photos on the hotel rooftop. Adjust the angle slightly downward to capture the surrounding buildings in Pattaya. Various buildings and restaurants have started to light up.
ภาพเครื่องดื่มภาพค็อกเทลที่ไม่มีแอลกอฮอล์ หลายลากสี ที่เสริฟในงานปาร์ตี้ Images of non-alcoholic cocktails, with various vibrant colors, served at the party.
การแต่งภาพลองปรับสีโทนเย็นลงหน่อย ก็ได้อีกบรรยากาศนึง Experimenting with photo editing, try reducing the cool tones a bit to create another atmospheric feel.
ภาพเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ สีสันสวยงามวางไว้ด้านหน้าสระว่ายน้ำ ทางโรงแรมตั้งใจทำไว้ให้แขกในงาน An image of non-alcoholic beverages, beautifully displayed in front of the swimming pool with vibrant colors. The hotel has intentionally set this up for guests at the event.
เครื่องดื่มบรรจุไว้ในแก้วทรงต่างๆกัน สีสันสวยงามน่าดื่ม Beverages presented in various uniquely shaped glasses. The beautiful and inviting colors make them very appealing.
เปลือกส้มบนขอบแก้วเครื่องดื่ม จะให้กลิ่นของน้ำมันเปลือกส้มแท้ๆ หอมมาก Orange peels on the rim of the drink glass, providing the genuine aroma of pure orange oil. Very fragrant.
พิซซ่าฮาวายเอี้ยนที่ไว้เลี้ยงแขกในงาน Hawaiian-style pizza served to entertain guests at the event.
ยำ เป็นอาหารยอดฮิตในงานปาร์ตี้ งานเลี้ยง กินเป็นกับแกล้มได้เรื่อยๆ Yum (Thai spicy salad) is a highly popular dish at parties and events. It can be enjoyed continuously with a delightful mix of flavors.
หอยจ้อทอดใหม่ๆ หอมมาก จิ้มกับน้ำจิ้มบ้วย
Freshly fried fritters, very fragrant. Dip them in plum sauce for an extra burst of flavor.
ยำหมูมะนาว คล้ายๆยำประเภทต่างๆ กับแกล้มชั้นเลิศในงานเลี้ยง Spicy pork lime salad, similar to various types of salads, is an excellent choice for premium palates at events.
มีเวลาว่าง ก็ถ่ายภาพอาหารในงานบ้าง If there’s free time, take some pictures of the food at the event.
พิซซ่าฮาวายเอี้ยนในงานเลี้ยง ถ่ายจากมุมบนกลมดิ๊ก Hawaiian-style pizza at the event. Capture it from an overhead angle to showcase its round and delectable appearance.
ยำถ่ายจากอีกมุมนึง Capture the salad from another angle.
อาหารหนึ่งมุมสามารถถ่ายได้หลายมุม One dish can be photographed from various angles.
พิซซ่าอาหารยอดฮิตหลังจากการปาร์ตี้กันหนักหน่วง munchy munchy Pizza, a popular choice after a lively and heavy party.
แขกที่มางานเลี้ยง งานปาร์ตี้มาช้า ช่างภาพเลยมีเวลาเอาอาหารมาจัดวางบนโต๊ะแล้วถ่ายเล่นๆ ตึกด้านหลังเป็นการถ่ายกลางคืนของตึกที่อยู่ในพัทยากลาง Guests who arrive late to the party provide an opportunity for the photographer to creatively arrange and capture playful shots of the food on the table. In the background are nighttime shots of buildings in central Pattaya.
ถ่ายแนวนอนเสร็จ ก็ถ่ายแนวตั้งบ้าง ก็ได้อารมณ์อีกแบบ After taking horizontal shots, try some vertical shots to capture a different mood. มีฉากหลังเป็นตึกในพัทยากลาง There is a backdrop featuring buildings in central Pattaya.
ภาพอาหารในงานปาร์ตี้ อาหารในงานเลี้ยง อีกมุมนึง ที่ถ่ายให้เห็นจานด้วย ด้านหลังเป็นตึกต่างๆที่อยู่ในพัทยา A photo of the food at the party, captured from another angle, showcasing the dishes with buildings in Pattaya in the background.
จัดวางอาหารใบโต๊ะแล้วถ่าย Arrange the food on the table and then take photos.
ยำ อาหารยอดฮิตงานปาร์ตี้ Spicy salad, a popular dish at parties.
อาหารในงานเลี้ยง วางบนโต๊ะ แล้วถ่ายได้อารมณ์ภาพอีกแบบนึง The food at the event is arranged on the table, capturing a different mood in the photos.
ภาพอาหารในงานปาร์ตี้ สามารถถ่ายได้หลายๆมุม ทั้งนี้อยู่ที่เวลาที่ต้องมีและจังหวะในการถ่ายด้วย งานนี้แขกมาช้า โรงแรมเลยจัดอาหารมาให้ถ่ายเล่นๆก่อน Photos of the food at the party can be taken from various angles. It depends on the timing and the right moments to capture. In this event where guests arrived late, the hotel has arranged the food for some playful shots before the main event.
ถ่ายภาพถือแก้วตอนเผลอ ด้านหลังเป็นสระน้ำ และวิวของพัทยากลางที่มองออกไปเห็นทะเลอยู่ไกลๆ Capture a photo holding a glass. In the background, there’s a pool and a distant view of central Pattaya, with the sea visible from afar.
ถ่ายภาพชนแก้ว โดยมีอาหารอยู่ด้านหน้า แบล็คกราวด์เป็นสระว่ายน้ำ และตึกรามบ้านช่องของพัทยา Take a photo clinking glasses with food in the foreground. The background features a pool as a backdrop and the iconic homes along the canals of central Pattaya.
แขกที่มางานปาร์ตี้ งานเลี้ยงมาช้า ช่างภาพก็ถ่ายภาพคนที่มาแล้วไปเรื่อยๆ บอเก้ด้านหลัง คือ วิวของพัทยาในตอนกลางคืน Guests who arrive late to the party provide an opportunity for the photographer to continuously capture images of those who have already arrived. The backdrop is the nighttime view of Pattaya.
ผัดไทย ผัดกันสดๆ บนดาดฟ้าของโรงแรมในพัทยา Stir-frying Pad Thai fresh on the hotel rooftop in Pattaya.
ผัดไท ผัดโชว์ลูกค้า ได้ทั้งกลิ่นและเป็นกิมมิคโชว์แขกในงานของโรงแรมแห่งหนึ่งในพัทยา Stir-frying Pad Thai to showcase for customers, providing both the aroma and a dynamic show for guests at the event.
ผัดไทร้อนน่ากินมาก ผัดเสร็จเทลงไปในถาด Delicious and spicy Pad Thai, once cooked, is plated and ready to serve in a dish.
ในงานเลี้ยง ช่างภาพจะถ่ายตอนตักอาหาร แต่จะไม่ถ่ายตอนแขกกินข้าว เพราะนอกจากจะเสียมารยาทแล้ว ภาพถ่ายตอนคนอ้าปากกำลังจะอมช้อนไม่เคยสวยซักภาพ In the event, the photographer will capture moments while the food is being scooped onto plates but will refrain from taking pictures while guests are eating. This is to maintain etiquette, as photos of people with their mouths full are generally not considered aesthetically pleasing.
ตอนแขกที่มางานเลี้ยง งานปาร์ตี้ คอยถ่ายภาพตอนตักอาหาร จะได้ภาพที่สวยเสมอ When guests arrive at the party, the photographer focuses on capturing moments while the food is being served, ensuring consistently beautiful images.
ยำและของทอด ในไลน์อาหารบุฟเฟ่ต์ห์งานเลี้ยง Spicy salad and fried items in the buffet line at the event.
ตักอาหารอย่างมีความสุข Serving food with joy and happiness.
ตอนแขกทานข้าวจะถ่ายแค่ผ่าน มุมกว้างๆ ไม่ได้ถ่ายเจาะลงไปที่หน้าคน เพราะตอนคนกินข้าวถ่ายมาหน้าจะเหยเกมาก When guests are eating, the photographer captures wide-angle shots from a distance, avoiding close-up shots to respect their privacy and prevent unflattering facial expressions while eating.
ดีเจเปิดเพลงในงาน เปิดทั้งเพลงและเปิดคาราโอเกะแล้วแต่ จังหวะของงานที่จะเหมาะสม บนดาดฟ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งในพัทยา The DJ is playing music at the event, mixing both regular songs and karaoke based on the appropriate atmosphere for the occasion. This is happening on the rooftop of a hotel in Pattaya.
บาร์เทนเดอร์เช็ดแก้วรอแขกที่กำลังจะเข้างาน The bartender wipes the glasses, waiting for guests who are about to enter the event.
เครื่องดื่มในงานปาร์ตี้ งานเลี้ยง ถ้ามีจังหวะ มีเวลาก็ถ่ายมาจะได้รู้ว่าดื่มอะไรกันไปบ้าง Beverages at the party or event. If there’s a moment and time permits, capturing photos of the drinks will reveal the variety of beverages being enjoyed.

 

ของทอดเป็นกับแกล้มชั้นดีในงานปาร์ตี้ งานเลี้ยง Fried items are a great addition to the premium menu at the party or event.
บาร์บีคิว กุ้งปิ้ง Barbecue and grilled shrimp.
ตำไทย สังเกตุโรงแรมจะไม่ค่อยเสริฟพวกตำปู อาจเป็นเพราะเรื่องปูที่ไม่สุก อาจทำให้ลูกค้าท้องไส้ปั่นป่วนได้ Thai papaya salad. Noticeably, hotels tend to serve less dishes like crab papaya salad. This may be due to issues related to unripe crab, which can cause stomach discomfort for customers.
ผัดไท Pad Thai.
ไลน์อาหาร ในงานเลี้ยง Food lineup at the party.
งานปาร์ตี้ ไลน์อาหารบุฟเฟ่ต์ของโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี Party. Buffet menu lineup at a hotel in Chonburi province.
อาหารเป็นยำ และผลไม้ The food includes salads and fruits.
ป้าย private party หน้าทางเข้ารูฟท๊อปบาร์ของโรงแรมแห่งหนึ่งในพัทยา จังหวัดชลบุรี A sign saying “Private Party” at the entrance of the rooftop bar of a hotel in Pattaya, Chonburi province.
แขกที่มาในงานปาร์ตี้ ทานไปซักพัก เริ่มหยุดกินแล้ว เริ่มคุยกันแล้ว ช่างภาพถึงจะขอแขกเข้าไปถ่ายรูป จะไม่ถ่ายภาพตอนกิน Guests who arrived at the party ate for a while and then stopped. They began chatting, and only then did the photographer request to take pictures, avoiding capturing moments while the guests were eating.
ถ่ายรูปหมู่ตามโต๊ะไปเรื่อยๆ พอแขกเห็นมีการถ่ายรูป โต๊ะอื่นก็จะเข้ามาแจมด้วย Taking photos in groups table by table continuously. When guests notice the photography, people from other tables may join in as well.
ภาพชนแก้วในงานเลี้ยง งานปาร์ตี้ บนดาดฟ้าที่เป็นร้านอาหารของโรงแรมแห่งหนึ่งในพัทยา ชลบุรี A photo of clinking glasses at the party or event on the rooftop, which is a restaurant of a hotel in Pattaya, Chonburi province.
ท้องฟ้ามืดแล้ว ถ่ายภาพมุมสระน้ำเพิ่มเติม ได้อีกบรรยากาศนึง ท้องฟ้ายามค่ำคืนบนร้านอาหารบนดาดฟ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งในพัทยา ชลบุรี The sky is dark, capturing additional shots from the poolside to create another atmosphere. The night sky above the restaurant on the rooftop of a hotel in Pattaya, Chonburi province.
มีอาคารยิงเลเซอร์สีเขี้ยวขึ้นท้องฟ้าด้วย ถ่ายที่ดาดฟ้าของโรงแรมในพัทยา ชลบุรี There is a laser show with green beams projected into the sky. Capturing the scene from the rooftop of a hotel in Pattaya, Chonburi province.
บรรยากาศชิวจัด แขกจำนวนมายังเดินทางไม่ถึงสถานที่จัดงานปาร์ตี้ A serene atmosphere as guests gather, some of whom have not yet arrived at the party venue.
งานเลี้ยงเล็กๆ บรรยากาศอบอุ่น ถ่ายบนดาดฟ้าสามารถมองเห็นท้องฟ้ายามค่ำคืนที่มีตึกสูงมากมายของพัทยา ชลบุรี ได้อย่างสวยงาม A small and intimate gathering with a warm atmosphere. Capturing the moment on the rooftop provides a beautiful view of the Pattaya skyline during the evening, with numerous tall buildings in Chonburi province.
บรรยากาศรูฟท๊อปบาร์
ถ่ายรูปเล่นไปเรื่อยๆ งานยังไม่เริ่ม Taking playful photos continuously as the event has not yet started.
ถือแก้วไวน์ ไม่ต้องมองกล้อง Holding a wine glass without looking at the camera.
มองกล้องบ้างไม่มองกล้องบ้าง ถ่ายภาพสลับกันไป Looking at the camera sometimes and not looking at the camera at other times, taking photos alternately.
โน้มตัวมาข้างหน้า เอามาท้าวบาร์แล้วมองไปที่แก้วไวน์ Leaning forward towards the front, reaching for the bar, and then looking at the wine glass.
ถ่ายรูปเล่นบนรูฟท็อปบาร์ มีโบเก้เป็นไฟสวยๆของตึกต่างๆในพัทยาชลบุรีในยามค่ำคืน Taking playful photos on the rooftop bar with the beautiful lights of various buildings in Pattaya, Chonburi, shining brightly in the evening.
ไฟจากผนังกระพริบไปหมาหลายๆสีทำให้แต่ภาพแต่ละภาพสีไม่เหมือนกัน ได้หลากหลายอารมณ์ The lights from the walls flickering in various colors create a diverse and vibrant atmosphere in each photo, providing a variety of moods.
ถ่ายเอียงๆบ้าง จะเป็นไร ลองหามุมแปลกๆใหม่ๆ ถ่ายไปเรื่อย พัทยาชลบุรีในยามค่ำคืนสวยงามมาก โดยเฉพาะเมื่อมองจากดาดฟ้าของโรงแรม Taking some tilted shots can add a unique touch. Experimenting with new and unusual angles, capturing Pattaya, Chonburi, in the beautiful evening, especially when viewed from the rooftop of a hotel.
ถ่ายรูปบนดาดฟ้าของบาร์ ร้านอาหาร ควรถ่ายเป็นไฟล์ raw เพื่อที่จะปรับแสงสีได้ Capturing photos on the rooftop of a bar or restaurant, it’s advisable to shoot in RAW file format for flexibility in adjusting light and color later.
โทนฟ้าๆ ส้มๆ Blue and orange tones.
นึกท่าโพสไรไม่ออก ก็ให้มองเผลอออกไปบนท้องผ้า บนดาดฟ้าของรูฟท๊อปบาร์บนโรงแรมแห่งนึงในพัทยาชลบุรี If you’re unsure about the pose, casually look out onto the fabric or observe the rooftop bar on the top floor of a certain hotel in Pattaya, Chonburi.
มองไปที่แก้วเเมุผลอๆ บ้าง Looking at the cocktail glasses and garnishes occasionally.
มุมเผลอๆ มองไปที่แก้วเหมือนกัน แต่ถ่ายมามุมกว้างขึ้นหน่อย ภาพจะมีเรื่องราวมากขึ้น Casually capturing the glasses in a similar manner but widening the angle slightly can add more storytelling elements to the photos.
ไฟจากผนังที่กระพริบเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆ ทำให้ได้ภาพสีแปลกๆ ที่น่าสนใจ The changing colored lights flickering from the wall create a series of intriguing and unusual color combinations, adding visual interest to the photos.
แสงไฟที่ใช้ คือแสงไฟจากป้ายนีออนร้านที่เปลี่ยนสีไปเรื่อย ช่างภาพก็ถ่ายไปเรื่อยๆ แต่ละภาพได้สีไม่เหมือนกัน ไฟตามนึกร้านอาหารในพัทยาชลบุรี ทำให้ภาพมีโบเก้ที่สวยมาก The light source used is the changing colored lights from the neon sign of the shop. The photographer continues to capture continuously, resulting in each photo having different colors. The lights, reminiscent of restaurants in Pattaya, Chonburi, create a beautiful and diverse atmosphere in the images.
เอากอดแล้วเอามาขึ้นมาข้างนึงจะเป็นท่าโพสมาตราฐานสไตล์พริ้ตตี้ อีกภาพหนึ่งบนดาดฟ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งในพัทยาชลบุรี Hugging the railing and lifting it up on one side can create a standard and stylish pose, reminiscent of a party style. Another photo taken on the rooftop of a restaurant in Pattaya, Chonburi.
บรรยากาศเผลอๆของการทานข้าวบนรูฟท๊อปบาร์ มองออกไปข้างนอกจะเป็นสระน้ำ และวิวของพัทยาชลบุรีในตอนกลางคืน The casual atmosphere of enjoying a meal on the rooftop bar, looking outside reveals a swimming pool and a view of Pattaya, Chonburi, at night.
เจ้าภาพกล่าวเปิดงานปาร์ตี้ The host opens the party, welcoming the guests and setting the tone for the event.
การถ่ายโดยให้มีคนยืนข้างหน้า เป็นโฟกราวนด์ทำให้ภาพดูมีติ มีเรื่องราว Taking photos with someone standing in the foreground as a backdrop adds depth and storytelling elements to the images.
ในงานปาร์ตี้ ช่างภาพจะพยายามถ่ายตอนชูแก้ว เพราะได้บรรยากาศงานเลี้ยง เฉลิมฉลองมาก
งานเลี้ยงชนแก้ว ไขโย A toast at a gathering or party, cheers!
เจ้าภาพงานปาร์ตี้บอกถ่ายรูปหมู่ก่อนเลย ค่อยเริ่มงาน เพราะอาจจะรูว่าถ่ายทีหลังจะไม่ได้ภาพ คนจะเมากันไปก่อน The host of the party suggests taking a group photo before starting the event to capture the moment, as people may start enjoying themselves and become less available for photos later on.
เทคนิคการถ่ายภาพหมู่ คือ ต้องถ่ายมาหลายๆ ภาพ เพราะมักจะมีคนหลับตา หรือว่าลืมตาไม่สุดอยู่เสมอ Photographing a group effectively involves taking multiple shots to ensure that everyone is captured with their eyes open and engaged in the moment. People may blink or unintentionally have their eyes closed in some shots, so having several pictures increases the likelihood of getting the perfect group shot.
ภาพหมู่งานปาร์ตี้ งานเลี้ยง ในธีมของฮิปฮอป Picture of a party, an event, in the style of hip hop culture.
ภาพหมู่ถ่ายไปหลายๆภาพ คร๊อปซูมใกล้บ้าง ไกลบ้าง Group photos taken from various distances, some close-ups and some zoomed out.
ภาพหมู่ฮิปฮอปเท่ห์ๆ ส่งมินิฮาร์ท Stylish hip-hop group photo, sending mini hearts.
ภาพหมู่ฮิปฮอปเท่ห์ๆ มุมไกลขึ้นมาหน่อย เผื่อลูกค้าเอาไปทำอาร์ตเวิร์คหรือใส่กรอบ ภาพจะได้ไม่ดูแน่นเกินไป Stylish hip-hop group photo, zoomed out a bit for potential customer use in artwork or framing.
ใครนั่งเงียบๆ มุมห้อง ก็ไปขอถ่ายรูปให้หมด จะได้มีภาพไว้ดูตอนจบงาน Whoever sits quietly in the corner of the room, I’ll go and ask to take a picture of them all, so we’ll have photos to look at when the event is over.
ถ้าช่างภาพเฟรนลี่และมีประสบการณ์มากพอ แขกที่นั่งๆอยู่จะลูกขึ้นมาถ่ายรูปด้วย หลายๆคนคงอายกล้องหรือเกรงเล็กน้อยในตอนแรก เป็นหน้าที่ของช่างภาพที่จะเข้าไปขอถ่ายรูปก่อน ไม่ใช่รอแขกให้เรียกไปถ่ายรูป If the photographer is friendly and experienced enough, and the guests who are sitting seem hesitant or shy about the camera, it’s the photographer’s responsibility to approach and ask to take their photos. Many people might feel awkward or slightly apprehensive at first. It’s important for the photographer to take the initiative and not wait for the guests to call them over for pictures.
ถ่ายไปแป๊บเดียว เพื่อนๆ ก็จะเข้ามาขอถ่ายรูปด้วย จากรูปแค่สองคน กลายเป็นภาพหมู่ทันที Indeed, taking a few initial shots can attract more people to join in for photos. Once a couple of friends are captured in the frame, others are likely to join in naturally. It creates a domino effect, turning a simple shot of two people into a group photo in no time. This technique helps to break the ice and encourages a more dynamic and lively atmosphere during the event.
ดีเจก็ถ่ายมา The DJ also took some photos.
ดีเจร้องเพลงเก่งมาก บิ้วอารมณ์ลูกค้าเก่ง The DJ sang very well, capturing the emotions of the customers skillfully.
งานปาร์ตี้ ช่างภาพต้องเข้าไปขอแขกในงานถ่ายภาพ เพื่อที่จะได้ภาพสวยๆ At the party, the photographer must approach the guests to request permission for taking beautiful pictures.
ถ่ายๆไปซักพัก แขกจะสนุกกับเรา งานปาร์ตี้แห่งหนึ่งในพัทยาชลบุรี Taking photos continuously, guests will have fun with us. At one party in Pattaya, Chonburi.
ถ่ายรูปกับแบล็คดร๊อปงานบ้าง Taking photos with a black drop at the event.
ถ่ายแนวตั้งเสร็จถ่ายแนวนอนต่อ Taking a vertical shot and then switching to a horizontal shot.
เพื่อนก็จะเข้ามาขอถ่าย Friends will come in to ask for a photo.
แบล็คดร๊อปเป็นภาพสไตล์ฮิปฮ๊อป Black drop as a hip-hop style image.
ใครยืนเหงาๆ ช่างภาพเข้าไปขอถ่ายรูปให้หมด Whoever stands alone, the photographer will come in and ask for a photo.

 

ซักพักเพื่อนๆ จะเข้ามาขอถ่ายรูปด้วย After a while, friends will come in and ask for photos.
ถ่ายไปเยอะๆ ไม่หวงซัตเตอร์ ให้ได้ภาพหลายท่าในมุมเดียว Take many photos without hesitating, capturing various poses in one frame.
เต้นไปร้องไป หาจังหวะถ่ายให้ภาพเป็นธรรมชาติ Dance and sing, find the right moments to capture natural and spontaneous photos.
ใครยืนเหงาๆ อยู่ ก็ลองแอบถ่ายเผลอๆดู ก็เท่ห์ไม่เบา If someone is standing alone looking bored, try sneakily taking a candid shot—it might turn out to be stylish and not too serious.
ในงานปาร์ตี้ ใครถือไมค์ก็จะมีภาพเยอะหน่อย In parties, there tend to be more photos of anyone holding a microphone.
พิธีกรมักจะมีภาพเยอะ เพราะยืนในตำแห่งที่ถ่ายรูปได้ง่ายที่สุด Emcees often have many photos because they stand in a prominent location that is easy to capture in pictures.
นั่งเหงาๆ กันช่างภาพก็เข้าไปขอถ่ายรูปซะ Sitting alone and looking a bit bored? The photographer may come over and ask to take a picture.
เพื่อนก็เดินเข้ามาขอถ่ายรูปเพิ่มเติม Friends walk in and ask for more photos.
ถ่ายไปเรื่อยๆ หลายๆแอ็ค Take continuous shots with various angles.
ช่างภาพต้องเดินให้ทั่วงาน ถ่ายทุกโต๊ะ The photographer should walk around to capture every table in the event.
ของรางวัลที่แจกในงานเลี้ยง Prizes given away at the banquet.
ได้เวลาประกาศรางวัล It’s time to announce the awards.
การจับสลากในงานเลี้ยง ถ่ายจากด้านหลังบ้าง จะได้เห็นบรรยากาศภาพงานเลี้ยง งานปาร์ตี้ในภาพรวม Drawing lots at the event. Taking shots from the back will capture the overall atmosphere of the banquet or party.
ดีเจจำเป็น DJ is essential
งานเลี้ยงที่มีการร้องคาราโอเกะ จะสนุกเสมอ Events with karaoke singing are always enjoyable.
เต้นรำกันสนุกสนาน Dancing together, having a great time!
ดีเจเปิดเพลงก็สบายไป ปล่อยให้แขกร้องเพลงไปเรื่อยๆ The DJ plays the music, letting the guests sing along and enjoy the moment.
ใครแอบมาเข้าห้องน้ำ ช่างภาพดักรอตรงล๊อปบี้ จับมาถ่ายรูป If someone sneaks into the bathroom, the photographer discreetly waits near the lobby to capture the moment and takes a photo when they come out.
จบงานมีภาพทุกคน เจ้าภาพชอบใจมาก At the end of the event, there are photos of everyone, and the photographer is very pleased with the outcome.
นับถอยหลังการประกาศรางวัลใหญ่ ถ่ายจากด้านหลังจะได้เห็นบรรยากาศโดยรวมของห้องที่จัดงานปาร์ตี้ Counting down to the announcement of the grand prize, taking photos from the back will capture the overall atmosphere of the room where the party is held.
แอบนั่งอยู่หลังห้องก็ไม่ พ้นเงื้อมือของช่างภาพ Sitting quietly at the back, you’re not out of reach of the photographer’s watchful eye.
ถ่ายเสร็จภาพแรก แขกขอถ่ายอีกช๊อต After taking the first shot, the guests request another photo.
โต๊ะข้างก็ขอให้ช่วยถ่ายภาพให้ People at the adjacent table also ask for assistance in taking pictures.
เพื่อนมากันเต็มเลยทีนี้ Friends gather in full force now.
ถ่ายไปถ่ายมา จากภาพง่ายๆ คนสองคน เป็นภาพหมู่ของเพื่อนฝูงที่มีชีวิตชีวาทันที Taking pictures back and forth, capturing the simple moments of two people—a snapshot of an immediate and vibrant social circle.
ได้เวลาเต้นกันแล้ว การใช้ชัตเตอร์สปีดต่ำ ทำให้เห็นการเคลื่อนไหวของสีสันในงาน Now it’s time to dance together. Using a slow shutter speed allows capturing the movement and vibrant colors in the event.
เต้นนิ่งๆ ยืนเท่ห์ Dancing gracefully while standing still.
เต้นๆ โพส Dancing and striking a pose.
เต้นๆ โพส พลังงานล้นเหลือมาก Dancing, posing, and overflowing with energy.
นั่งอยู่หน้าเคาน์เตอร์บาร์ ช่างภาพก็หันกล้องไปถ่ายภาพ Sitting at the bar counter, the photographer turned the camera to capture the moment.
ดื่มกินกันสนุกในงานเปาร์ตี้ Drinking and having fun together at the party.
งานนี้ช่างภาพสนุกสุด This event is so much fun for the photographer.
เป็นการถ่ายภาพที่สนุกมาก บรรยากาศดี ทุกคนสนุกกันมาก It’s a very enjoyable photo shoot, with a great atmosphere, and everyone is having a lot of fun.
บ้างก็เต้น บ้างก็นั่งดื่มคุยกับเพื่อนฝูง Some are dancing, some are sitting, enjoying drinks and chatting with friends.
ดื่มได้ที่ก็ลุกขึ้นมาเต้นกัน Drinks in hand, they get up to dance together.
สังเกตุว่าแขกกลุ่มนี้ ไม่มีใครสูบบุหรี่กันเลย หากเป็นผับทั่วไป จะมีควันจางๆในร้านเสมอ ห้องจัดงานเลี้ยงนี้คืออากาศบริสุทธิ์มาก Notice that no one in this group is smoking. In typical bars, there is usually a faint smell of smoke throughout the venue. However, in this event space, the air is remarkably clean.
ดนดตรีคือชีวิต ได้ยินเมื่อไหร่ต้องลุกขึ้นมาเต้น Music is life. When you hear it, you can’t help but get up and dance.
ท่าเต้นท่านี้ ลองทายชื่อเพลงกันดู This dance move, try to guess the song.
มางานเลี้ยงในงานปาร์ตี้ คนไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก็สนุกได้ บรรยากาศงานปาร์ตี้ สนุกมาก Came to the party, even if people didn’t drink alcohol, they could still have fun. The party atmosphere was very enjoyable.
ถ่ายจากด้านหลังห้องมาหน้าห้องจัดเลี้ยงบ้าง Take some shots from the back of the room to the front of the banquet hall.
ห้องจัดเลี้ยงไม่ต้องใหญ๋ ขนาดกำลังดี ดูบรรยากาศอบอุ่นดี ถ้าสถานที่จัดเลี้ยงแคบเกินไป ช่างภาพก็จะเดินหามุมถ่ายยาก ผู้จัดงานต้องมาดูสถานที่ก่อนทำการจองห้องจัดเลี้ยงสำคัญมาก The banquet hall doesn’t have to be too large, a moderate size is just right. It creates a warm atmosphere. If the venue is too small, it might be challenging for the photographer to find good angles. The event organizer should visit the venue before booking, as choosing the right banquet hall is crucial.
ขอบคุณเพื่อนๆ ที่ร่วมงานกัน เหนื่อยกันมาตลอดทั้งปี Thank you, friends, for joining the event together. We’ve been through a lot throughout the year.
พูดถูกใจ เฮฮากันไป Speaking to our hearts, let’s have some fun together!
สาว สาว สาว สนุกรอบดึก Girls, girls, girls! Having fun into the night!
คาราโอเกะเริ่มมาแล้ว Karaoke time has begun!
ช่วยกันเร้อง บรรยากาศพีคไปเรื่อยๆ Singing together, the atmosphere keeps reaching its peak!
จบเพลงแขกขอถ่ายรูปหมู่อีกรูป ก็จัดไป Finish the song, guests request another group photo, let’s do it!
พี่ๆขอกลุ่มหนูด้วย เสียงเริ่มดังมาเรื่อยๆ Brothers and sisters, join us! The sound is getting louder and louder.
ถ่ายไปหลายๆแอ็คสำหรับภาพหมู่ กันหลับตาและแต่ละแอ็คได้อารมณ์ภาพที่ไม่เหมือนกัน Taking pictures with different angles for the group photos, closing eyes, and each angle captures different emotions in the photos.
ยิ่งดึกยิ่งเต้นมันส์ The later it gets, the more exciting the dancing becomes.
ใครยิ้มให้กล้องมีภาพหมด Whoever smiles for the camera will have their picture taken.
ถ่ายรูปเผลอเสร็จ ก็ต่อด้วยการให้เข้ามาใกล้ๆกัน จะได้ภาพน่ารักๆของเพื่อนฝูง After the casual photos are taken, bring everyone closer together for some cute group shots of friends.
และเหมือนทุกครั้ง เพื่อนที่อยุ่ข้างๆ เห็นมีการถ่ายรูปจะขอเข้ามาแจมด้วยทันที And as always, the friend standing nearby, upon seeing someone taking photos, will join in immediately.
เต้นไปถ่ายรูปไป Dance and take photos together.
ดื่มไปเต้นไป Drink and dance!
ถ่ายรูปเพื่อนตอนเมา ไว้แบล็คเมล์ในวันหลัง Take pictures of your friends while they’re drunk and save them for blackmail later!
เพลงในงานปาร์ตี้เงานเฉลิมฉลองสนุกมาก กดไลท์เลย The songs at the party celebration were so much fun! Smash that like button!
สนุกสนานกับการเต้น ร้องรำทำเพลง Having a blast with dancing, singing, and making music!
ใครไม่ถนัดเต้น ก็มีสนุ๊กเกอร์ให้เล่น For those who aren’t good at dancing, there are fun games to play!
ภาพหมู่ ถ่ายจากมุมแคนดิด ซูมเข้าไปเยอะๆ เพื่อเก็บอารมณ์ทางสีหน้าของคนที่มาร่วมงานปาร์ตี้ว่ามีความสุขขนาดไหน Group photo taken from a candid angle, zoomed in closely to capture the facial expressions of the people attending the party, revealing how much joy they experienced.
ได้เวลาถ่ายภาพหมู่อีกมุมนึงของห้องจัดเลี้ยง It’s time to take another group photo from a different angle in the banquet hall.
ภาพหมู่ต้องถ่ายหลายๆภาพ กันคนหลับตา และสามารถนำมาคร๊อปภาพได้ภาพที่มีสัดส่วนแตกต่างออกไป ได้อารมณ์ภาพหลากหลาย Group photos should be taken several times, capturing moments when someone blinks or closes their eyes. You can then crop the images to highlight different proportions and capture various emotions in the photos.
ภาพหมู่ กดซัตเตอร์รัวๆเลย Group photos, just press the shutter quickly!
ภาพหมู่ ทำท่าซารางเฮโย Group photo, strike a celebratory pose!
น้องมาขอถ่ายรูปก็ถ่ายไปยาวๆ When the younger ones request a photo, I capture plenty of shots.
ถ่ายไปเรื่อยๆ หลายแอ็คชั่น Capturing continuously across multiple actions.
เพื่อนก็เข้าเฟรมมาขออถ่ายรูปด้วย ช่างภาพก็ต้องถอยมาหน่อย Friends also entered the frame to request a photo, so the photographer had to step back a bit.
ซูมเข้ามาถ่ายภาพเดี่ยวอีกหน่อย Zoom in to take another solo shot.
งานเลี้ยง รูฟท็อปบาร์ Banquet on the rooftop bar.
จับรางวัล แขกที่มาร่วมงานต่างร้องไขโย ลุ้นกันมาก Presenting awards, guests who attended the event eagerly participate in the lucky draw.
ปรบมือดีใจกับผู้ที่ได้รางวัลใหญ่ Applaud happily to those who have won big awards
งานเลี้ยงฉลองบนรูฟท็อปบาร์ Celebration at the rooftop bar
ดีใจมากที่ได้รางวัลในรูฟท๊อปบาร์ในพัทยาชลบุรี Very happy to receive the award in a roof top bar in Pattya, Chonburi